Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έδρα και αντικείμενο εργασιών

H ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «D. T. DELIVERY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «D. T. DELIVERY I.K.E.» με Α.Φ.Μ. 800965788 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 145908427000, εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, ΒΙΠΕ 9Α και έχει ως αντικείμενο εργασιών την αγορά, πώληση και διακίνηση ειδών γενικού εμπορίου (τρόφιμα, τυποποιημένα ζαχαρώδη, ψιλικά προϊόντα, είδη καπνιστού, χαρτικά, ποτά, chips, καλλυντικά, απορρυπαντικά, είδη οικιακής χρήσης κ.λπ.), καθώς και την εμπορία αυτών των ειδών με οποιοδήποτε τρόπο, παραδοσιακό ή βασισμένο σε ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό εμπόριο) και περαιτέρω τη διανομή των ειδών αυτών και πάσης φύσεως προϊόντων σε τρίτους (παροχή υπηρεσιών delivery) καθώς και την εν γένει παροχή υπηρεσιών παραδόσεων / μεταφορών προς τρίτους.

Σύννομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η DT DELIVERY, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία, διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η DT DELIVERY έχει λάβει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καταρτίζοντας εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, χρησιμοποιώντας πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σωστά το προσωπικό της.

Η DT DELIVERY προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα που τηρεί, φροντίζει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, αναζητώντας προς το σκοπό αυτό τη συνδρομή των υποκειμένων των δεδομένων, ήτοι των φυσικών προσώπων που τα δεδομένα αυτά αφορούν, διατηρεί, δε, τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σκοπών.   

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά τη χρήση της εφαρμογής μας. Η λήψη των δεδομένων αυτών μας καθιστά υπεύθυνους επεξεργασίας και βάση της νομοθεσίας που διέπει τα Προσωπικά Δεδομένα και συγκεκριμένα τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και τον Εθνικό Νόμο υπ’ αριθμόν 4624 (ΦΕΚ 137/29 Αυγ. 2019), σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το ποιοι είμαστε, γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πως τα χρησιμοποιούμε και ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων.

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα

Με τον όρο “Προσωπικά Δεδομένα” νοούνται οι πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ., οι οποίες τα ταυτοποιούν άμεσα ή και έμμεσα.

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμός 679/2016, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων αυτών.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία

Η DT DELIVERY προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι πληροφοριών σχετικών με φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί από τις πληροφορίες αυτές, ανεξάρτητα από το αν η ταυτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα. Ως επεξεργασία των δεδομένων αυτών νοείται κάθε εργασία που πραγματοποιείται αναφορικά με τα δεδομένα αυτά, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι. Στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συμπεριλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν,  πληροφορίες όπως το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου. 

Προς τους ειδικότερους σκοπούς επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι για ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, μέσω email, φυλλαδίων, newsletter, sms, τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και  για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, η DT DELIVERY συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες πληροφορίες:

Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην μας παράσχετε κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία, αυτό μπορεί να έχει επίδραση σε ορισμένες από τις μεταξύ μας συναλλαγές.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μίας χρήσης της εφαρμογής (mobile application) της DT DELIVERY, περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως:

Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της εφαρμογής μας ενάντια στις επιθέσεις και την κακόβουλη χρήση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Όταν κάνετε χρήση της εφαρμογής (mobile application),  όταν παραγγέλλετε ή όταν αποπειράσθε να κάνετε μια παραγγελία αλλά δεν την ολοκληρώνετε, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία που μας παρέχετε εντός των πλαισίων της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι πληροφορίες που ζητάμε από εσάς, προκειμένου να καταστήσουν εφικτή την παροχή των υπηρεσίες που χρειάζεστε, επισημαίνονται ως υποχρεωτικά πεδία. Άλλες πληροφορίες είναι προαιρετικές. Για τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων, ζητάμε, ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορίες επικοινωνίας όπως το όνομα, η διεύθυνση για την παράδοση και την τιμολόγηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής που εσείς έχετε επιλέξει. Επιπλέον, κάνουμε χρήση των δεδομένων σας στη βάση δεδομένων πελατών μας που διατηρούμε, ώστε μόνον τα σχετικά δεδομένα να αποθηκεύονται εκεί. Προκειμένου να αποφευχθούν τα σφάλματα πληκτρολόγησης και να διασφαλιστεί ότι τα τεμάχια που έχετε παραγγείλει πράγματι έχουν παραληφθεί από εσάς, ελέγχουμε εάν η διεύθυνση που έχετε εγγράψει είναι γραμμένη κατά τρόπο πλήρη και ακριβή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφουμε ούτε αποθηκεύουμε τις πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών ή λοιπά τραπεζικά και άλλα στοιχεία. Εσείς παρέχετε αυτές τις πληροφορίες απευθείας και αποκλειστικά στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται κυρίως για την ομαλή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβατικών σχέσεων.

Η DT DELIVERY επιπλέον, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα και τεχνικές πληροφορίες, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε κακόβουλης χρήσης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην εφαρμογή μας, π.χ. για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφορικής μας. Τέλος, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, στο βαθμό που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε, όπως για παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης οδηγίας ή μιας δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας, καθώς και για περιπτώσεις υπεράσπισης της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται κατά περίπτωση και ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με:

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι:

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για τη DT DELIVERY. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς, μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης αυτών από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Ποιος είναι ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει καθώς και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση δε ανάκλησης της συγκατάθεσής σας δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν από αυτή.

Σύνδεση με ιστοσελίδες άλλων εταιρειών

Η εφαρμογή (mobile application) της DT DELIVERY ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για τα μέτρα προστασίας των δεδομένων για τις εξωτερικές ιστοσελίδες στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσεων. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε σε σχέση με την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους.

Συγκατάθεση και δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επιλέγοντας ότι συμφωνείτε και συγκατατίθεστε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς, είτε από τη DT DELIVERY, είτε από συνεργαζόμενη με αυτή εταιρεία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματά σας.

Τα δικαιώματά σας, ως “υποκείμενα δεδομένων”, είναι τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@dtdelivery.g ή να συνομιλήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο τηλεφωνο επικοινωνιας 2814409010.

Προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Σε περίπτωση που δεν λάβετε έγκαιρη απάντηση ή δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της εταιρείας μας, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αυτό μπορεί να γίνει στην στη διεύθυνση www.dpa.gr, τηλεφωνικώς στο +30-210 6475600, ή εγγράφως στην: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα.

Αναθεωρήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αναθεωρείται και, αν απαιτείται, ανανεώνεται και επικαιροποιείται κατά διαστήματα, βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και τυχόν αλλαγών στις υπηρεσίες μας και την χρήση από μέρους μας των προσωπικών δεδομένων.